Община Сопот обявява търг на следните имоти:

I.Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот

1. ПИ с идентификатор 68080.90.1, находящ се в местност „Малкия друм“ – землище на гр. Сопот, с площ 3300 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Нива, при начална тръжна цена – 3 630.00лв., цена на тръжната документация – 48,00 лв., депозит за участие в търга в размер на 2 540.00 лв.

Търгът ще се проведе на 31.03.2021г. в 10:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55

2. ПИ с идентификатор 68080.399.364, находящ се в местност „Бозалан“ – землище на гр. Сопот, с площ 912 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих, при начална тръжна цена – 20 064.00лв., цена на тръжната документация – 200,64 лв., депозит за участие в търга в размер на 14 045.00 лв.

Търгът ще се проведе на 31.03.2021г. в 10:30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55

IІ. Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на:

1. Сграда /конструкция – метална със сглобяеми плоскости /с кадастрален идентификатор 68080.502.1526.3 със застроена площ от 64 /кв. м./, попадаща в общински имот 68080.502.1526, по КККР на гр. Сопот, ул. „Ставри Костов” №32, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, при начална тръжна месечна наемна цена – 396.00 лв. /без ДДС/, цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1 425,60 лв. и срок за отдаване под наем - 5 г.

Търгът ще се проведе на 31.03.2021г. в 11:00 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. Ив. Вазов № 55
Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 05.03.2021г. до 26.03.2021 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.
Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 26.03.2021 год., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.
Депозита за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.
Оглед на имотите може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 05.03.2021 г. до 26.03.2021г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

III. Повторен търг, ще се проведе на 14.04.2021 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 02.04.2021 г. до 09.04.2021г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 09.04.2021 г.
За повече информация - 03134/60-03.