Община Карлово подготвя проектно предложение за една от знаковите сгради в града - вилата на Евлогий Георгиев. Вече е внесена докладна записка в Общинския съвет за даване съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Реставрация и адаптация на вилата на Евлогий Георгиев в гр. Карлово“ пред Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
Настоящото проектно предложение се подготвя, след като кметът на Общината д-р Емил Кабаиванов внесе необходимите документи пред Националния институт за недвижимо културно наследство за вилата на Евлогий Георгиев и за бившата текстилна фабрика – Щампата, които да придобият статут на паметник на културата от национално значение.
От пресцентъра на Общината припомниха, че през 2014-та година бе изготвен идеен проект за консервация и адаптация на вилата на Евлогий Георгиев в Карлово – единствената сграда от завещанието на най-големите български дарители Евлогий и Христо Георгиеви, останала общинска собственост. Тъй като към онзи момент сградата бе част от групов паметник на културата от местно значение, през същата година проектът, скицата и визата за проектиране бяха съгласувани с НИНКН. Пред Норвежкия фонд Общината кандидатства за финансиране на проекта, но той бе одобрен като резервен поради липса на достатъчно финансиране по Програмата.
В края на 2018-та година Общината започна аварийно спасяване на вилата със средства от бюджета. Те обаче не бяха достатъчни за цялостното възстановяване на сградата.
В началото на март 2019-та година Националният инициативен комитет, създаден за честване 200 години от рождението на Евлогий Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев, започна дарителска кампания – подкрепена от вицепрезидента Илияна Йотова и държавни институции, с цел да бъде възстановена и реставрирана вилата на най-големия дарител.

Сградата е почти 130-годишна. През 50-те години на ХХ век е била използвана за детски лагер, а през 70-те и 80-те там са били обособени административни канцеларии. Оставена без обитатели, в следващите години бързо започна да се руши.