Община Карлово обяви конкурс за носител на Националната награда за чистота на българския език на името на д-р Иван Богоров С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература,
написани с обич към книжовния език, завещан от д-р Иван Богоров.

Наградата се присъжда всяка година, на живи автори, за цялостен принос или отделни творби в следните направления: литературни
произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания.

Община Карлово очаква мотивирани предложения до 30 юли 2021 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300
Карлово.

Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Националната награда за чистота
на българския език на името на д-р Иван Богоров“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане. Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност – и в електронен вариант.

Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.
Наградата се връчва в Деня на народните будители – 1 ноември, на основание на експертно решение на комисия, назначена със
заповед на Кмета на Община Карлово.