Безработицата в региона засегна най-много сферите на „Ресторантьорството”, „Общественото хранене” и ”Услугите”. Професиите са много разнообразни, посочиха за KarlovoPress.com от Бюрото по труда в Карлово. Новорегистрираните безработни лица за периода 16.03 - 08.04.2020-та година са 523 лица, като 429 от тях при регистрацията си са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса. За сравнение със същия период на миналата година - броят на новорегистрираните е бил 118.

От Бюрото по труда напомниха, че лицата, които са останали без работа и желаят да се регистрират в Бюрото по труда могат да го направят освен на място в бюрото, чрез пощата, използвайки лицензиран пощенски оператор, он-лайн чрез личната си ел. поща и изпращане на заявление по електронна поща на ДБТ /само за времето на извънредното положение/ или по електронен път /препоръчително/ чрез подаване на заявление за регистрация през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), за ползването на която се изисква лицето да се регистрира в нея и да я ползва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ.

Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) предлагат нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица. Тя е достъпна на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, заедно с подробна информация за ползването й. Новата услуга допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път, които Агенцията по заетостта предлага на своите бъдещи клиенти, с цел да не посещават офисите на Бюрата по труда. Така те могат да получават посреднически услуги за подпомагане търсенето на работа дори и в условията на прилаганите мерки за ограничени контакти и социална дистанция.

Новата услуга дава възможност за бърз достъп и лесно изготвяне на заявление-декларация за регистрация в бюрото по труда. Друго нейно предимство е, че заявлението ще бъде автоматично получено в Бюрото по труда, в което лицето е избрало да се регистрира, без то да търси и вписва електронния адрес на бюрото. Ето защо безработните, които подават заявление по този ред, много внимателно и коректно трябва да адресират заявлението си до бюрото по труда, в което се регистрират. Напомняме, че регистрацията следва да се извършва по постоянен или настоящ адрес и само в едно Бюро по труда в страната. Лицата, които имат настоящ адрес, различен от постоянния, трябва да изберат според местоживеенето си в кое Бюро по труда да се регистрират. Информация за населените места, попадащи в териториалния обхват на бюрата по труда, може да се намери на официалния сайт на Агенцията по заетостта.

Заявлението за регистрация се изпраща в съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, за ползването на която се изисква лицето да се регистрира в нея и да я ползва чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/ или ПИК на НОИ. За улеснение при ползването на Системата е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Ще бъде предоставена онлайн възможност за заявяване на подписи за тези, които все още нямат такъв. За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.

На лицата, които се регистрират на място в бюрата по труда е предоставена възможност да подават и заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица. Важно е да се отбележи, че заявлението, което се подава към бюрото по труда по електронен път, служи само за регистрация на съответното лице за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи. Заявленията се изпращат своевременно на ТП на НОИ - Пловдив за разглеждане и действия по компетентност. Съществува опция за онлайн подаване на заявления за обезщетения директно към НОИ, описани на сайта на НОИ (https://www.noi.bg/newsbg/5899-rednoiunempl).