Коледари от Детска градина „Слънце“ и от Танцов ансамбъл „Розова
долина“ поздравиха с празнична програма кмета на Карлово д-р Емил
Кабаиванов, общинските съветници и служителите на администрацията на
заседанието на ОбС, провело се на 16 декември. Да бъде здраве и берекет,
нарекоха момчетата, които изпълниха традиционни български танци и обреди,
свързани с Рождество Христово и Нова година.
По предложение на кмета на общината бе приета Наредба за условията
и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности през
следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
бюджета на Община Карлово.
ОбС прие също Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци и такси, одобри План-сметка за
дейностите по управление на отпадъците и определи размера на таксата за
битови отпадъци за 2022 година.
Приети бяха Програми за развитие на читалищната дейност, за развитие
на туризма и за финансиране развитието на физическото възпитание и спорта
в общината през 2022 година.
Общинският съвет даде съгласие за бъде открита процедура за
определяне на съдебни заседатели и прие правила за нейното провеждане.
Всички решения на ОбС, взети на заседанието на 16 декември, ще бъдат
публикувани на Интернет страницата на Община Карлово в законоустановения
срок.
Преди заседанието заместник-кметът на общината Антон Минев откри
изложба „Споделете Коледа с нас“ от ръчно изработени празнични украси, дело
на обитателите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост – град
Баня, и Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни.
ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА КАРЛОВО