Община Карлово кани всички заинтересовани страни на публична среща, за да обсъдят възможностите за реализиране на местно партньорство за създаване на Местна инициативна група по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Срещата ще се проведе при регламентиран дневен ред като първо ще бъде представена процедурата чрез подбор на проектни предложения по подмярката, а след това ще бъде обсъдена възможността за иницииране на местно партньорство на територията на Община Карлово. Трябва да бъдат излъчени представители на стопанския и нестопанския сектор.
Допълнителна информация относно Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и подхода „Водено от общностите местно развитие” може да намерите на интернет страницата на Министерството на земеделието на интернет адрес:


Заявления за включване в местното партньорство може да се подават до 09:00 часа на 10.06.2022 г. в стая 106 в административната сграда на Община Карлово, както и да се отправят предложения по време на провеждане на срещата.
От Община Карлово разчитат на Вашия принос и идеи за развитие на местната общност.