Ремонтът на сградата на Районния съд в Карлово няма да се извърши скоро. Това става ясно от отговора на Висшия съдебен съвет до Министъра на правосъдието с копие до карловските адвокати. Подписката с искане за спешен ремонт бе инициирана от адвокат Тошко Стоев, тъй като сградата е затворена от 2017-та година. Оттогава Районният съд обитава няколко сгради в града, в които няма никакви условия за работа на съдебните служители с гражданите и адвокатите, а съдебните зали са настанени в училище.
В отговора на Висшия съдебен съвет се припомня, че 27 септември 2018-та година е възложено строителство и ремонт на сградата на Районния съд в Карлово, но на 16 юли 2020-та са констатирани „забава в линейния график и договореното между страните“, което е дало основание за разваляне на договора едностранно.
На 30 юли тази година ВСС решава да обяви нова обществена поръчка за „Изготвяне на инвестиционен проект за преработка по чл. 154 от ЗУТ на одобрен инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата гр. Карлово“.
От отговора става ясно, че на първо място след двугодишна работа по договора е констатирано неговото неизпълнение. След още едногодишно бездействие ВСС възлага ново проектиране по реда на чл. 154 от ЗУТ. Не става ясно какви отклонения от одобрения инвестиционен проект налагат това – съществени или несъществени. Това е от особено значение доколкото имат своето времево измерение, коментира адвокат Тошко Стоев.
В отговора на Висшия съдебен съвет се твърди още, че довършване на ремонта на Съдебната палата в Карлово е от съществено значение за тях, но в близките години не се очертава въвеждането й в експлоатация.
Отговорът на ВСС не дава и минимални надежди проблемите на адвокатите, упражняващи професионална дейност в района на Районен съд Карлово и на съдебните служители в близките години да намерят задоволително решение, смятат адвокатите в Карлово.