В периода 9-14 април на територията на Нацинонален парк “Централен Балкан” се извършва залесяване върху площ от 10 дка. Изпълнява се в района на Парков участък Карлово, Многофункционална зона на националния парк, землище Кърнаре, Община Карлово на 1350 метра надморска височина.

Залесяването се извършва на базата на технологичен план за възстановяване на природно местообитание 9180, изготвен от експерти на парковата дирекция.

Площите, върху които се залесява, са заети от рудерална растителност, възникнала след системното преизпасване и утъпкване от домашни животни, а през последните години теренът е и опожаряван.

Върху тях се наблюдава начален етап на възникване на повърхностна ерозия вследствие на интензивната паша. Поради тази причина площта не е картирана като природно местообитание.


За залесяването се използват фиданки с местен географски произход .1000 фиданки от планински ясен (Fraxinus excelsior) и около 100 фиданки от воден габър (Ostrya carpinifolia) като масивът ще послужи през следващите години за създаване и оформяне на нова хабитатна горска единица.

Залесяването ще сложи начало на възстановяването на коренните за района горски хабитати, унищожавани в миналото с цел освобождаване на терени за паша, както и ще допринесе за усвояване на въглеродни емисии и създаване на специфично биоразнообразие в тази част на планината.

Извършва се с финансовата и организационна подкрепа на СОКОТАБ ЕООД (БЪЛГАРИЯ) и СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“.