Няма включени питания от общински съветници към кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов на сесията този месец. Първа точка в проекта за дневен ред е относно вътрешни компенсирани промени по бюджета на общината. Ще докладва кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов. Освен това той ще предложи на съветниците да вземат решение и относно определяне на позиция и даване на мандат на представител от общината, за да участва в извънредно заседание на ВиК асоциацията, тъй като има насроечно заседание на 19-ти ноември.

Другите докладни записки в проекта за дневен ред са относно продажба на общинска земя, изменение на Подробни устройствени планове, изкупуване право на собственост върху 1/16 идеална част от поземлени имоти, актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти, които са общинска собственост.

Последна точка е за размера на изплатените през месец септември просрочени задължения към доставчици.