По 100 лева да получат всички работници и служители от "ВМЗ" ЕАД
Сопот по повод Новогодишните празници, реши Съветът на директорите на свое
заседание от 23 декември т.г. Бонусът е втори в държавното дружество в
навечерието на празниците, след като две седмици по-рано, отново след решение
на директорския борд, бяха изплатени коледни надбавки по 462 лв. - една
минимална работна заплата за предприятието.
Персоналът в завода вече е над 4 200 души, като само през изтичащата
година новоназначените са 1 400. Средната работна заплата в дружеството през
2016-а достига 950 лв., за декември средното заплащане е 1400-1450 лева, т.е.
много добро както за региона, така и за страната. "Благодарение на усилията и
съвместната работа с Министерство на икономиката, "ВМЗ" затвърди
тенденцията за динамично и стабилно развитие, като се превърна в значим фактор
в българския военно-промишлен комплекс." Това каза изпълнителният директор
на "ВМЗ" д-р инж. Иван Гецов и обобщи, че финансовите резултати за 2016
година ще бъдат изключително добри, като по икономически показатели ще
поставят дружеството сред най-успешните у нас.
"Най-важният резултат във "ВМЗ" за 2016 година е борбеният дух на
работещите. Хората повярваха, че могат. Повярваха и на ръководството.
Персоналът трябва да бъде поощряван, да чувства подкрепата на ръководството и
да получава оценка за свършената работа. Поздравявам работниците, служителите
и ръководителите на Вазовските машиностроителни заводи, които със стоя труд и
упоритост допринасят за възхода и утвърждаването на дружеството като значим
фактор в българската икономика. Убеден съм, че те ще продължат със същия
устрем да преодоляват трудностите и ще превърнат "ВМЗ" - освен в голям
производител, и в най-иновативното предприятие в страната ни.", каза инж. Иван
Гецов.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
КАКВО СЕ СЛУЧИ ВЪВ "ВМЗ" ПРЕЗ 2016 г.
Сопотската оръжейница изпраща една много наситена година, в която
преодоля големи трудности, но има и големи постижения. Положените усилия и
резултатите от тях са видими. Мотото през 2016-а бе "Ново начало". То е
безапелационно поставено както на площадка Сопот, така и в Иганово!
През м. май бяха открити два нови цеха в монтажния завод в Иганово, с
чието пускане в експлоатация производственият капацитет на практика се
увеличи с 50%. От декември в Иганово работи още един, трети цех - за
автоматично производство на детайли от пластмаса. Базата е с изцяло ново, най-
модерното оборудване с австрийски машини. Цехът е напълно реновиран и с
изключително добри условия за работа. Инвестицията в цеховете, включително и
модернизацията на третия, е около 9 милиона лева и е финансирана изцяло със
собствени средства на дружеството.
Открита бе и нова сграда с битови помещения в Иганово, която побира
големия брой работници от цех 839, там персоналът вече надхвърля 200 човека.
Преасфалтирани бяха пътните артерии в базата на площадка Иганово,
ремонтирани - всички покриви на цеховете и складовете. На различен етап са още
много дейности.
Сериозна промяна от настоящата година има и по отношение на
сигурността в завода. Цеховете бяха оборудвани с автоматизирана система за
пожарогасене и пожароизвестяване, видеонаблюдение отвън и отвътре, контрол
на достъпа.
На площадка Сопот също бяха направени значителни подобрения.
Извършен бе ремонт на всички покриви на цеховете - така бяха
отстранени дългогодишни течове, които застрашаваха производствения процес и
най-вече живота на хората, работещи в помещенията. Извършиха се и строително-
монтажни дейности в цеховете. Един от най-големите е вече с климатизация,
подготвя се и втори - също възлов цех. В двата работят по над 200 човека.
Закупени бяха над 100 нови металообработващи машини, преси и други
за производството. Продължава купуването на необходимо оборудване.
Изградени бяха нови халета за новия автопарк на предприятието, на
100% бе обновена транспортно-подемната техника.
Предвид намеренията "ВМЗ" да произвежда по-иновативни продукти, с
по-висока добавена стойност, бе откритата лаборатория, в която се правят всички
анализи: на входа, в процеса на производство и на крайната продукция.
Поради недостига на висококвалифицирани кадри, бе подписан договор
с Техническия университет в София. Така 64 работници от "ВМЗ" започнаха
обучение в Пловдивския филиал на ТУ, специалности "Машиностроене и
уредостроене" и "Машиностроителна техника и технологии". За подготовката на
бъдещите бакалаври - конструктори и технолози, предприятието заплати на 100%
таксата за обучение за първия семестър на настоящата учебна година. За втория
семестър и за всяка следваща година от обучението "ВМЗ" ще поема таксите в
зависимост от успеха им на студентите: при успех до 4.50 дружеството ще
заплаща 50% от таксата, над него - 70%, а ако студентът има успех над 5.50 -
цялата сума. Транспортът също е за сметка на предприятието.
За втора поредна година, съгласно решение на Съвета на директорите,
всички работници и служители получиха Коледна надбавка в размер на една
минимална работна заплата за дружеството - 462 лева. Резултати дава и
внедрената бонусна система.
Благодарение на доброто партньорство със синдикалните организации
на КТ "Подкрепа" и КНСБ, бе подписана клауза за допълнително здравно
застраховане на работниците и служителите в Колективния трудов договор в
предприятието, като предвидената годишна премия по застрахователната полица
е в размер до 300 000 лева. Новата клауза е отражение на стремежа на
ръководството да подобрява системно условията за своите работници и
служители.
КАКВО ПРЕДСТОИ
Предстои пускът на периметрова охрана в базата в Свежен, като
системата там ще е аналогична на тази в Иганово и ще подобри сигурността на
обекта.
През 2017-а периметрова охрана ще бъде изградена и на площадка
Сопот, паралелно с нея всеки цех ще има собствено видеонаблюдение. През
следващата година цеховете ще бъдат изцяло ремонтирани, ще продължим и със
закупуването на още съвременни, модерни машини.
През следващата година заводът в Иганово ще бъде изцяло
електрифициран, с което ще бъде сложен край на едно голямо разходно перо.
Подписаните вече контракти дават увереност и спокойствие за работата
- 2017 и 2018 години са обезпечени по отношение на поръчки за изпълнение,
продължават предложенията и за нови. Само за ноември т.г. са подписани
договори за 300 милиона лева, за декември стойността е 100 милиона.
Очакванията са за още по-голямо търсене на продукцията на "ВМЗ" ЕАД.