Собствениците на места за настаняване в община Карлово, извършващи туристическа дейност, задължително трябва да се запознаят с Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма. Системата към настоящия момент функционира и постепенно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.
Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. От първи октомври тази година всички хотелиери, включително и физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал. 5 от Закона за туризма.
Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:
- Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула „Система регистър на настаняванията“ (СРН).
- Подаване на данни с файл в утвърден формат.
- Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система - система“, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.
- Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система.
Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg