Свикват общи събрания в пострадалите от наводненията села за избор на представители, които да управляват даренията Кметовете на Богдан, Каравелово, Слатина, Войнягово и Христо Даново свикват общи събрания на 14-ти октомври от 17.30 часа за избор на представители от населението в Обществения съвет за управление на даренията за подпомагане на пострадалите в четирите населени места.
Общественият съвет бе създаден с решение на Общинския съвет на заседанието, което се проведе на 20-ти септември тази година.
При липса на кворум събранията ще се проведат в същия ден от 18.30 часа, на същото място. В Христо Даново - Младежкия клуб, Каравелово - площадката пред КООП, Богдан - на центъра, в Слатина - Пенсионерския клуб, Войнягово - Кметството.