Групата съветници от БСП Карлово са внесли докладна записка, която да бъде разгледана на редовно заседание на Общинския съвет утре. Те предлагат НЧ "Васил Левски" да придобие статут на недвижима културна ценност от местно значение.

"Особено място в нашата история заема читалищната дейност, организирана в първото читалище в града, основано през далечната 1861- ва година. През всичките години на своето съществуване то е държало будна обществената съвест на карловци и е задоволявало жаждата им за просвещение и култура. Правоприемник на това читалище е нашето Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.“ – доказало се като основен център на културната дейност в града. За това допринася и уникалната сграда, разположена в западната част на централния площад „20 юли“. Сградата е построена и въведена в експлоатация през 1964 г. по проект на колектив от катедра „Обществени сгради“ на Архитектурен факултет от Инженерно – строителен институт, гр. София проф. арх. Владимир Лазаров /родом от Карлово/, арх. Иван Татарчев, арх. Иван Иванчев и инж. Левчо Емануилов. Технически ръководител на обекта е арх. Генади Маринчешки. За по – богатия културен живот на града допринасят и построените, и оформени като комплекс с читалището библиотека и лятно кино. За признанието за уникалност на комплекса от артисти, културни дейци, самодейци, зрители и посетители, допринася и уникалната акустика на залата и лятното кино, както и богатия книжовен фонд на библиотеката", пише в докладната записка.

Съветниците са посочили още, че във връзка с гореизложеното и с цел по – доброто съхраняване и развитие на този уникален читалищен комплекс, в срок до 15- ти септември, кметът на Карлово да подготви и внесе предложение, съгласно Закона за културното наследство и Наредбата за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за предоставяне на статут на недвижима културна ценност от местно значение на Читалищен комплекс, състоящ се от сградата на НЧ „Васил Левски – 1861 г.“, прилежащото лятно кино и сградата на общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“.