За периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, се преустановяват присъствените учебни занятия за ученици от пети до дванадесети клас в учебните заведения на територията на Община Карлово. Детските градини и ясли продължават да работят при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.
Забранява се посещението на малолетните и непълнолетни лица в търговските центрове, включително такива тип МОЛ, без придружаване от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
Забранява се посещението на малолетните и непълнолетни лица в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, без придружаване от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
От утре до 28-ми март се преустановява провеждането на всички масови мероприятия на открито. До 31.03.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина.
Преустановяват се пътувания, екскурзии и посещения на обекти на територията на цялата страна на културните клубове на пенсионера и инвалида и самодейните състави към читалищата. Преустановява се работата на клубовете на пенсионера и инвалида.
Кметовете на кметства трябва да създадат организация за функциониране на кооперативните пазари в съответното населено място при реализиране от земеделските производители на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал) при създаване на организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 метра между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т.ч. обществен транспорт, аптеките, лечебни и здравни заведения, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и други са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.