Първа копка по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“, ще се проведе на 8-ми юни от 11:30 часа на строителната площадка на обекта, която се намира в землището на Карлово, местност „Стара река“. Официалната церемония „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните работи по проекта се очаква да уважи министъра на околната среда и водите Емил Димитров.
Проект: BG16M1OP002-2.005-0001-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“ се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-77 / 29.11.2018 г., финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г.