Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов внесе докладна записка, с която на заседанието следващия четвъртък, ще предложи на Общинския съвет да приеме План за интегрирано развитие на Общината за периода 2021–2027-ма, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово. От там уточниха, че планът е стратегически документ с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, които целят по-висок жизнен стандарт на хората в Общината и устойчиво развитие на територията.

Планът очертава най-благоприятните насоки, базирани на приемственост, познание за наличните ресурси и техните възможности, нужди и очаквания. Като основополагащ планов документ на общинско ниво за програмния период 2021–2027 г., планът определя най-важните направления на провежданите политики на местната власт, насочени към:

· Ефективното използване на разполагаемите териториални ресурси и потенциали за изпълнение на предварително определените приоритети и на стратегическите (специфичните) цели за развитие на общината в средносрочен (7-годишен) времеви хоризонт.

· Формулиране мерките за подобряване на:
- условията за живот на населението (качествени бюджетни и други услуги, подобрена селищна среда, съхранена природа);
- бизнес средата (инвестиции, заетост, доходи на населението);
- екологическата обстановка в контекста на климатичните промени.

· Действията на институциите, на местните органи на властта, на бизнеса, на неправителствения сектор и на населението, обхващащи различните видове дейности на територията на общината за изпълнението на ПИРО.

Планът е разработен и ще се прилага при действащата нормативна рамка и стратегически документи за регионално развитие на България и Европа, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на областта и действащите устройствени планове. В този програмен период за първи път се прилага модела на изпълнение на съвместни проекти със съседни общини.

Планът за интегрирано развитие на Община Карлово е документ, обединяващ целите на общността и начините за тяхното постигане през следващите седем години.