Председателят на Общинския съвет в Карлово Теодор Шойлеков свиква общинските съветници на извънредно заседание. Причината е, че Владимир Кузманов в качеството си на управител на "Си Ен Джи Марица" иска незабавно да бъде освободен Пламен Павлов от длъжността управител на "КарловоГаз". Припомняме, че "Си Ен Джи Марица" е съдружник в "КарловоГаз" притежаващ 66 %, а другият съдружник в "КарловоГаз" е община Карлово с 34 %. В обяснителна записка до общинските съветници, Владимир Кузмов посочва, че е направил няколко опити да се сдобие с търговските книги на дружеството с оглед проследяване на дейността му, но е получил отказ от Пламен Павлов. Кузмов изтъква, че след това е последвало искане на търговски и счетоводни документи от община Карлово към Карловогаз, но Павлов е предоставил документи, съдържанието на което не кореспондира с исканите документи. Според "Си Ен Джи Марица" с действията си до момента общината Карлово пречи продължително на избора на нов управител на "КарловоГаз", а това би довело до увреждане на обществения интерес. Владимир Кузмов посочва, че ще се принуди да спре доставката на газ. Съдружникът в "КарловоГаз" алармира още, че компетентните органи вече са съставили актове за нарушения поради недоброто управление на управителя, а от юни 2018-та "КарловоГаз" е спряло плащанията си към "Си Ен Джи Марица" по фактури в размер на близо 240 хиляди лева. На 17.09.18 с обезпечителна заповед на Окръжен съд Благоевград срещу дружеството "КарловоГаз" има наложен запор върху всички негови сметки. От "Си Ен Джи Марица" пишат, че разполагат с информация, че Пламен Павлов нарежда на своите .длъжници да извършват плащанията си към други банкови сметки.
Припомняме, че съдружникът в "КарловоГаз" на последното редовно заседание на местния парламент, което се проведе в края на октомври, сезира общината и общинския съвет за проблемите. Тогава кметът на общината Емил Кабаиванов докладва за определяне на гласуване на проекто-решения в предстоящо Общо събрание на дружеството "КарловоГаз", думата бе дадена на адвоката на мажоритарния собственик в "Карлово газ", която изнесе данни, че в качеството си на управител Пламен Павлов е източил дружеството. Търговският директор на Си Ен Джи Марица заяви тогава, че "КарловоГаз" е ограбено и общинският съвет защитава нечии интереси. Кузмов напусна залата, а сесията бе прекратена, за да може да се проведе заседание с постоянните комисии при председателя на ОбС Теодор Шойлеков. След 15 минутна почивка заседанието продължи нормално, а правната комисия се обедини около решение, с което упълномощи кмета Кабаиванов да представлява общината в Общото събрание на „КарловоГаз“. Те му възложиха за изпълнение решението си за начина на гласуване.
На извънредното заседание тази вечер Пламен Павлов в качеството си на управител на „КарловоГаз” ООД трябва да даде информация за дейността на дружеството за период три години назад и да представи стратегия за развитие на дружеството и инвестиционен план за три годишен период.