Зорница Ранчева ще положи клетва като нов общински съветник от групата на БСП този четвъртък, за когато е насрочена редовната сесия на местния парламент в Карлово. Тя ще заеме мястото на Иван Хаджийски, за когото Пловдивския административен съд се произнесе, че се прекратяват правомощията му на общински съветник.

Припомняме, че преди това Общинската избирателна комисия установи, че след избирането му за съветник, той не е напуснал в законоустановения едномесечен срок Съвета на директорите на „Спортен комплекс Баня“ АД, а Община Карлово притежава 34% от дяловете в дружеството.

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА, общински съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.