Общинската избирателна комисия прекрати правомощията на общинския съветник от БСП Иван Хаджийски след получен сигнал от Кирил Панчев от Столетово. Решението бе публикувано на официалния сайт на избирателната комисия. В него се посочва, че съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА, общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.

"При направена справка в Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел се установява, че Иван Хаджийски е член на Съвета на директорите на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ” АД, и, че видно от обявените в регистъра действителни собственици, Община Карлово притежава 34 % от капитала на Акционерното дружество. Твърди, че към днешна дата Общинския съветник Иван Цвятков Хаджийски не е уведомил писмено Председателя на Общински съвет Карлово и Общинска избирателна комисия - Карлово за подадена молба за освобождаването му от заеманата длъжност", се посочва още в мотивите на решението на ОИК Карлово.

Избирателната комисия обяви за избран общински съветник Зорница Ранчева, която следващата в листата на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. Иван Хаджийски каза за KarlovoPress.com, че ще обжалва решението на ОИК и ще коментира повече следващата седмица.

Настоящото решение може да се обжалва пред Административен съд Пловдив в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.