Местният парламент ще приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Карлово на редовното заседание този месец. Съветниците предстои да вземат решение и относно план – сметката за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера за битови отпадъци за 2019 -та. Част от проекта на дневния ред са няколко докладни свързани с разпореждане с поземлени имоти, продажба на общински земи, създаване на подробни устройствени планове. ОбС Карлово ще приеме и няколко програми за управление и разпореждане с общинска собственост през 2019-та, за развитие на физическото възпитание и спорта, за развитие на туризма и за дейността на народните читалища на територията на община Карлово. Няма включени питания в дневния ред, а последна точка в проекта за дневен ред е включена докладна относно размера на изплатените през месец ноември просрочени задължения.