Първа точка в дневния ред е питане към кмета на община Карлово от общинския съветник Пламен Славов. Сред докладните записки, по които трябва да вземат решение съветниците, са приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци в общината и одобряване на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за следващата година. Кметът на община Карлово Емил Кабаиванов ще докладва още относно даване на съгласие за участие на общината в юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза Сдружение „Регионален иновационен център към ВМЗ Сопот“. Последна точка в проекта за дневен ред е докладна записка за размера на изплатените през месец ноември просрочени задължения към доставчици.