Новоизбраните председатели на Общинските съвети в Карлово и Сопот свикват първи заседания. В Карлово проекта за дневен ред е само с една точка относно избор на Временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Докладва председателят на ОбС Доньо Тодоров.
В Сопот председателят на ОбС Нели Пенева свиква извънредно заседание за избор на зам.-председатели на местния парламент и за създаване на постоянни комисии, численост, избор на състав и определяне на техни председатели.