Управителят на Националното сдружение на кметове на кметства Румен Стоянов, който е и кмет на Калофер съобщи, че държавата е предложила да бъдат извършени някои изменения и допълнения в ЗМСМА /Закон за местното самоуправление и местната администрация/, но кметовете не ги одобряват. "Нашето скромно мнение е, че тези изменения са изготвени на бързо и няма да доведат до съществена промяна в отношенията между кметовете на кметства и кметовете на общини. Същественото е, че не се предлагат промени в закона за публичните финанси, който урежда реда за изготвяне, приемане, изпълнение и контрол на общинските бюджети", пише в становището. Според местните управници предлаганите изменения няма да доведат до финансова независимост от общините и до поемане на отговорност от общинските кметове при неизпълнение на бюджетите на кметствата. Единствено като добро решение в становището се посочва промяната, която ще даде възможност при изпълнение на обекти на територията на кметство, кметът на кметство или оправомощено от него лице да се включва в комисията от ЗОП, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Кметовете на кметства са на мнение, че това е стъпка към прозрачност на избора на изпълнител, но решенията на комисията, която е нечетен брой се взимат с мнозинство, т.е. кметството разполага с един глас в комисията. "Предвижданата промяна в чл. 68 на ЗМСА също е много спорна, коментира Румен Стоянов и допълни, че съгласно предлаганото изменение актовете за установяване на административните нарушения на кметовете на общини да се съставят от оправомощени от Общинския съвет длъжностни лица, не е добро решение, тъй като служителите в звено Общински съвет са част от общинската администрация, т.е. подчинени на кмета на общината, макар да се назначават по предложение на председателя на общинския съвет, т.е. служители на общинска администрация трябва да съставят актове на кмета на общината за неизпълнение на задълженията му, свързани с бюджета. Остава отворен въпроса как тези служители на администрацията и въз основа на какви официални данни законосъобразно ще констатират нарушение, контрола за което е по ЗАНН, т.е пред съда. Като пример в становището, кметовете дават с Общински съвет Карлово, в който няма звено за обслужване на съвета. Съветът се обслужва от едно лице, на граждански договор, а то не може да съставя актове за установяване на нарушения.