„Ще инициирам в началото на следващата седмица среща с председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление за възстановяване на работата по Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация“, заяви министърът на финансите Кирил Ананиев по време на срещата, която бе проведената с представители на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България вчера.

От финансово министерство посочиха, че министър Ананиев е поел ангажимент да обсъди с председателите на двете комисии – Менда Стоянова и Искрен Веселинов – създаването на работна група, която да съживи работата по законопроекта, да обсъди и да направи предложения, които да се разгледат и гласуват от народните представители.

Представителите на кметовете и кметските наместници са изразили готовност да участват в такава работна група, към състава на която следва да бъдат поканени и представители на Националното сдружение на общините в Република България.

Председателят на сдружението на кметовете на малки населени места Румен Стоянов е защитил отново пред финансовия министър и неговия екип исканията за законодателно гарантиране на бюджетни средства за малките населени места и за предвиждане на административна отговорност за кмета на голямата община, ако не предоставя паричен ресурс на малките кметства.

На срещата министър Ананиев припомни, че съгласно Конституцията на Република България общините са основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, а нейните органи – кметът и общинският съвет, се избират пряко от населението на съответната община. Общините, като юридически лица, имат право на собственост и имат самостоятелен бюджет, тези им правомощия ги определят като самостоятелни териториални единици, които в своята дейност се ръководят от закона, решенията на общинския съвет и решенията на населението. Той подчерта, че според философията на децентрализацията на местното самоуправление, ролята на централната власт е да подпомага нормалната дейност на общините чрез субсидиране от бюджета на специфични, делегирани от държавата дейности.

Припомняме, че законопроектът, одобрен с Решение на МС № 99 от 22.02.2019 г., предвижда следните промени:

Въвежда се задължение на общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината;

Изрично се регламентира задължение за кмета на общината в хода на изпълнение на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата;

Създава се възможност кметовете на кметства или оправомощени от тях лица да участват в комисиите за подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог при провеждането на обществени поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато обектите са на територията на кметствата.

Към момента, на база постъпилите становища по законопроекта, може да се направи изводът, че няма единно мнение по така разработения законопроект между Националното сдружение на общините в Република България и Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България.