Общински съвет Карлово гласува Краткосрочна и Дългосрочна програма за енергийна ефективност

По предложение на кмета на Общината д-р Емил Кабаиванов, местният парламент гласува Краткосрочна /2022-2025г./ и Дългосрочна /2022-2031г./ програми за енергийна ефективност и Краткосрочна и Дългосрочна програми за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива със същите периоди на реализация. Това стана по време на редовното заседание на Общинския съвет.

Освен това бе приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
Взе се и решение за актуализация, компенсирани промени и промени в разчета за капиталовите разходи по бюджета за настоящата година.