Местният парламент в Карлово прие Наредба за провеждане на обществени обсъждания На днешното заседание бе приета и Наредба за провеждане на обществени обсъждания в Община Карлово. Наредбата е подзаконов нормативен акт, който урежда условията и реда за провеждане на обсъждания при приемане на планове, стратегии и програми на Община Карлово и по въпроси от съществена значимост за местната общност. Това стана ясно от вносителя на предложението адвокат Тошко Стоев – председател на Постоянната комисия по административно-правни въпроси в Общинския съвет. Стоев каза, че Наредбата е част от национален проект „Вход за граждани“, реализиран в Община Карлово от Центъра за права на човека „Васил Левски“.

Общинските съветници приеха Анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Общината, предложен от кмета д-р Емил Кабаиванов. Гласувано бе и предложението му за подписване на Споразумение за сътрудничество между Община Карлово и град Твърдица – район Тараклия, Република Молдова.

По време на сесията бяха обсъдени и приети докладни записки, свързани с разпореждане с имоти, които са общинска собственост.

Всички решения, приети на заседанието на местния парламент, ще бъдат публикувани в законоустановения срок на официалната Интернет страница на Община Карлово.