Жителите на Свежен стартираха протестна подписка за запазване статута на училището в селото В писмото до институциите, жителите на селото са посочили, че след 1984- та година училището не се стопанисва поради бездействието на общинската администрация, а в началото на този месец кметът на Община Брезово Христо Енков е започнал да съдейства на търговско дружество да закупи имота."През 1880 г. в с. Свежен, с дарения от населението, е построена училищна сграда. Училището е функционирало през всичките години до 1984г. През 1986г. сградата е обявена за паметник на културата, съгласно действащото законодателство. На 26.11.1987г., с разпореждане № 55 на Министерския съвет, централната част на селото е обявена за архитектурно – исторически резерват. Понастоящем постройката, както и имотът, в който е построена, са публична общинска собственост на Община Брезово. В годините след 1984г., имотът не се стопанисва, поради бездействието на общинската администрация. В началото на настоящия месец, без да е провеждано каквото и да е обществено обсъждане, и без дори публично да е обявявано, научихме, че от края на миналата година г-н Христо Енков, кмет на общината, е започнал активно да съдейства на търговското дружество „Булбилдинг“ ЕООД, което е еднолична собственост на известен бизнесмен от гр. Раковски, за закупуването на имота. В тази връзка е правил постъпки пред Регионалното управление на образованието – Пловдив, а на 25.02.2021г. Общинският съвет е приел представеното от кмета предложение за промяна на предназначението на имота от „училище“ на „учебен център с лекционни и конферетни зали и места за настаняване“. Заявяваме, че не сме съгласни с приетото от общинския съвет решение. Същото не отчита обстоятелството, че имотът, включително и училищната сграда са публична общинска собственост, която по принцип не може да бъде отчуждавана в полза на частни търговски дружества. Предназначението на имота е променено, без да е изпълнено изискуемото по Закона за устройство на територията съгласуване с Министерството на културата, при условията и по реда на Закона за културното наследств", са написали в писмото местните жители.Според тях е очевидно, че ръководството на общината, в грубо нарушение на действащото законодателство за опазване на публичната общинска собственост, за съхранение на културното наследство, за спазване на строителните правила и за гарантиране на образователните, здравните, социалните и хуманитарните дейности за населението, обслужва частни търговски интереси.

Жителите имат амбицията да бъде запазен статута на училището, като такова, тъй като в селото има няколко млади семейства с деца.

" Последното е родено на 24 май 2020г. Молбата ни е проблемът с продажбата на този имот, да бъде разгледана на най-високо ниво и да се вземе и мнението на местното население. Имаме желание да възстановим сградата на училището и да я пригодим за образователна и преподавателска дейност, както и подреждането на малка музейна сбирка. Това ще съживи живота в село и ще привлече семейства от близките градове и села. Във връзка с изложеното се обръщаме към Вас с молба да възложите извършването на съответните проверки в Община Брезово, съгласно Вашата компетентност", се призовава още в писмото.