Община Карлово представи проект за вилата на Евлогий и Христо Георгиеви Проектът за реставрация, конструктивно укрепване, адаптация и благоустрояване на прилежащото пространство на вилата на братя Евлогий и Христо Георгиеви в Карлово бе представен от Община Карлово, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.Общината кандидатства за комбинирано финансиране - от Фонд за устойчиви градове и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълняване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Основните дейности, които са предвидени в проекта са консервация и реставрация на сградата, възстановяване на разрушените тухлени и паянтови стени по начина, по който са били изградени, демонтиране и реставриране на всички видими декоративни дървени елементи от фасадите и възстановяване на липсващите дървени и мазилкови декорации, възстановяване на вътрешните и външни мазилки, създаване на музейна експозиция за дарителството и текстилната промишленост, свързани с историята на текстилната фабрика, осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение.


Към настоящия момент сградата е полуразрушена и има сериозна опасност тя да се саморазруши в близкото бъдеще.

Проектът ще бъде презентиран от архитект Бакалова по време на Международна конференция по архитектура.