Клуб „Родолюбие“ бе създаден към читалище „Пробуда-1933“ село
Куртово, община Карлово по проект „По стъпките на Апостола“, финансиран от
сдружение „Платформа Агора“. Децата и младежите, които се включиха в клуба
имаха възможността, с помощта на ръководителя, сами да съберат и сортират
важни дати и факти от живота на Васил Левски, които бяха включени в
интерактивно табло. Таблото е изградено от дървени въртящи се кубчета, на
които от едната страна е записана важна дата и година от живота на Апостола, а
от другата страна е описано събитието, което се е случило тогава. Всяко едно
кубче е посветено на важно събитие от живота на Васил Левски. Кубчетата са
разположени по периферията на квадратно табло в хронологичен ред, според
годината на събитието от живота на героя, а в центъра е поставен портрет на
Апостола от едната страна, а от другата, няколко негови крилати фрази.
Таблото е поставено на открито, достъпно място в непосредствена близост до
детската площадка, за да може и по-малките деца да имат достъп до него и да
учат, докато играят.
Клубът ще продължи своята дейност, проучвайки историята, бита и
традициите на родното място.
Пресцентър
Община Карлово