Сигналите за поголовна сеч в Мраченик се оказаха неоснователни
Представители на ТП“Държавно горско стопанство-Карлово“, РДГ-Пловдив и кметския наместник на Мраченик са извършили проверка по сигнали на хора в селото, че в гората се извършва поголомна сеч, съобщиха от пресцентъра на общината.

Проверката обаче не установила нарушения, а че в горскостопанската карта към горскостопанския план от 2014, който е в сила до 2023-та, на ТП „Държавно горско стопанство-Карлово“ е установено, че проблемната гора се намира в подотдел 572-а. Данните съгласно таксационната характеристика на насаждението от горскостопанския план на ТП“Държавно горско стопанство-Карлово“ от 2014-та са с площ 4,4 ха.

"След започване на сечта по редовно издадено позволително с № 541456/17.01.2020 г. за подотдел 572-а, на 12.02.2020 г. в Мраченик е проведено събрание с жителите на селото, на което са присъствали представители на ТП“Държавно горско стопанство-Карлово“ и представители на търговеца.

На събранието са присъствали 30 жители на Мраченик, като представителите на ТП“Държавно горско стопанство-Карлово“ са запознали присъстващите със законността при извеждане на сечта в подотдел 572-а, като са представили и друга информация по искане на присъстващите. Констатирано е, че проведеното събрание не е изискуемо съгласно нормативната база и е проведено на доброволни начала от представителите на ТП“Държавно горско стопанство-Карлово“, се посочва още от пресцентъра на общината.

При обхода на терен в насаждението в подотдел 572-а не са констатирани незаконна сеч и сеч на немаркирани дървета. Изискванията по отношение на обозначаването на границите на насаждението са спазени. Не се наблюдава разстройване на насаждението и намаляване на пълнотата под изискуемата, няма отворени котли, поради липса на достатъчно надежден и здрав подраст.

В резултат от извършената проверка е констатирано, че сигналите за поголовна сеч в подотдел 572-а съгласно горскостопанската карта към горскостопанския план от 2014 г. на ТП“Държавно горско стопанство-Карлово“ в землището на Мраченик, не са основателни.