На пресконференция, проведена днес в заседателната зала на община Карлово,
кметът д-р Емил Кабаиванов, заместник-кметът Антон Минев и специалисти от
общинска администрация дадоха информация относно приключилите успешни
проверки на Пречиствателната станция и депото за битови отпадъци в Карлово, както и
готовността на общината за новата учебна година.
В периода 09 - 10.08.2018 г. е извършена проверка на място по проект
„Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа в град Карлово“,
финансиран и изпълнен по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“
Установено е, че всички показатели са в норма и не са налични надвишения на
емисионните ограничения. По отношение съхранението на проектната документация, е
дадена отлична оценка, като са спазени всички изисквания на Управляващия орган на
Оперативната програма. През 2010 г. е кандидатствано от предходното управление на
община Карлово пред Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ за
доизграждане на вече започнатата пречиствателна станция, както и изграждането на
канализационна и водопроводни мрежи по 10 улици в гр. Карлово с обща дължина 2,49
км. Още със самото стартиране, проектът e бил определен от Управляващия орган на
Оперативната програма като рисков, но с големи усилия и упорита работа от наша
страна, проектът завърши като един от най-успешните, каза кметът д-р Емил
Кабаиванов. В периода от 16.05.2018 г. до 18.05.2018 г. включително е извършена
проверка по документи и на място за условията и сроковете в Комплексно
разрешително №347-Н0/2008г., издадено на община Карлово за площадка “Регионално
депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря” от експерти на РИОСВ
Пловдив и Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив. Констатациите
от проверката са, че операторът община Карлово изпълнява поставените условия и
заложените срокове.
Д-р Кабаиванов поясни, че всички проверки, включително и заключителната, на
проекта за Пречиствателната станция на град Карлово са приключили успешно без
никакви корекции. Той подчерта още, че нито Пречиствателната станция, нито
Регионалното депо за битови отпадъци представляват някакъв риск за района.
На въпрос, зададен от журналистите и свързан с реализираното на трето кръгово
кръстовище в град Карлово, кметът отговори, че имотите са отчуждени и общината си е
свършила работата на 100 процента, а в момента всичко зависи от Агенция пътна
инфраструктура (АПИ). Той добави още, че и мостовете на пътя Карлово-Баня
предстоят да се ремонтират, на този етап АПИ избира изпълнител на обществената
поръчка.
Заместник-кметът на община Карлово Антон Минев представи готовността на
общинската образователна мрежа за новата учебна година. Няма промяна в нея,
запазват се същия брой училища и детски градини на територията на община Карлово.
Броят на децата, които ще бъдат първокласници през учебната 2018/2019 година е 465
деца, а общият брой на всички ученици е 4947 деца. Детските градини тази година ще
бъдат посещавани от 1454 деца. Заместник-кметът поясни, че тези статистически
данни са трайна тенденция за запазване на броя ученици и деца на територията на
община Карлово, а това от своя страна се дължи на ниската безработица в района и
ниската тенденция за миграция. Всички детски градини в Карлово, включително и тази
в кв. Сушица, започват новата учебна градина с изцяло обновяване на всички
съоръжения на детските площадки, а детската градина в с. Розино е с построен нов
корпус. В тази връзка заместник-кметът отправи своя апел към всички граждани да не
влизат в дворните места на детските градини и училищата и да не използват
съоръженията в тях, защото те са изградени за децата, които посещават определените
заведения.
Пресцентър
Община Карлово