Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на пътя от местност Беклемето до хижа „Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г. Това бе съобщено в прессъобщение до медиите.

Строително-монтажните дейности се реализират на базата на изготвен технически проект „Ремонт и възстановяване на път Беклемето – Дерменка“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ Съгласно Плана за управление на дирекцията пътя Троянски проход - х. „Дерменка“ попада в зона „Инфраструктура“. Пътят е включен в категорията „пътища със свободен достъп“ – т.е. посетителите могат да преминават с МПС-та по пътя, без да е необходимо съгласуване от страна на парка. Посоченият път е сред антропогенно натоварените в "Централен балкан".

Посетителите в НПЦБ използват пътя, за да достигнат до заслон „Орлово гнездо“ и х. „Дерменка“. От друга страна съоръжението се използва от ползватели на природни ресурси в тази част на парка за събиране на лечебни растения, горски плодове, паша на домашни животни.

От пресцентъра на парка посочват, че поради сериозното натоварване на пътя се наблюдава изравяне на пътното трасе. По тази причина, част от посетителите, с цел преодоляване на разрушените участъци от пътя, излизат извън трасето му.

"Най-значимите човешки дейности спомогнали за ерозията са – паша, пожари и нерегламентирано движение на МПС. Засилена е опасността от увеличаване на ерозията в резултат от нерегламентирано навлизане на високопроходими МПС. В района на посочения път са установени ерозирали терени, които увеличават площта си - над 100 ха увредени площи.

Посоченото нерегламентирано движение на МПС-та, извън пътното трасе води до ускорена ерозия в природни местообитания:

6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества,

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества и

6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, разположени в съседство с пътя", пише в прессъобщението.
Освен рехабилитация на пътя, ще бъдат поставени и съоръжения за ограничаване

/възпиране/ на движението на МПС-та извън основното трасе на пътя и изпълнение на противоерозионни мерки в съседните участъци, с цел възстановяване на местообитанията.

"Това е изключително сериозен проблем за района на пътя и прилежащите местообитания, тъй като съществуват множество силно ерозирали алтернативни маршрути голяма част, от които не могат да се възстановят по естествен път дори, когато движението по тях бъде прекратено.

С предвидените дейности ще се предприемат мерки за възстановяване на увредените участъци от целевите местообитания, граничещи с пътя, като се ограничи нерегламентираното движение на МПС-та извън основното пътно трасе. Ограничителните съоръжения са допустими съгласно Плана за управление на дирекцията на парка за периода 2016-2025-та година", пише още в прессъобщението.