Внимание! Увеличена опасност от възникване на пожари в Карловско От местната пожарна служба информираха, че в Карлово и района е увеличена опасността от възникване на пожари и, че вече започна жътвената кампания, което допълнително увеличава риска. От РСПБЗН напомнят, че за участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с пожаротехнически средства за първоначално пожарогасене, искрогасители и защита от статично електричество земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата.
Преди да започне жътва е необходимо да се извърши парцелиране на площите за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 метра, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване. При жътва в площ над 100 дка трябва да осигурите дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 метър, а в участъци с обща площ над 2000 дка - дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене.
Освен това юридическите и физическите лица, които осъществяват дейности в земеделските земи е задължително да уведомяват писмено РСПБЗН Карлово преди започване на жътвата в площи над 100 дка.
От пожарната напомниха още, че е забранено паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, както и паленето на стърнища и растителни отпадъци в земеделски земи.
В никакъв случай не трябва да се пали огън на открито във ветровито време!
При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР – глоба в размер от 200 до 2000 лева.
При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112!