В БЧК започва раздаване на хранителни продукти за най-нуждаещите се лица

От 21.09.2021 до 12.11.2021-ва година в базата на БЧК в Карлово на бул. „Освобождение“ №28 ще бъдат предоставяни индивидуални пакети с хранителни продукти на лица, отговарящи на следните изисквания:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019г./2020 г.);
2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи на деца (ЗСПД) през м. юли 2021 г.;
3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021;
4. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 369 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през м. юли 2021 г.;
5. Лица и семейства, които получават месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през м. юли 2021 г.;
6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за защита на детето (ППЗЗД) през м. юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода 01.01.2021 – 31.07.2021 г.;
7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г. – 31.07.2021 г.

Пакетите ще бъдат предоставяни всеки работен ден от 09:00 до 13:00 часа.