Умряла риба плува в мътната вода на река Стряма Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда и Басейнова дирекция „Източно беломорски район“ извършиха незабавна проверка по сигнал на кмета на град Баня, община Карлово за наличие на умряла риба в река Стряма.
При извършения оглед на участък при моста на река Стряма, намиращ се непосредствено преди града, са установени екземпляри мъртва риба. Взети са водни проби за анализ от три места: при моста, преди рибовъдно стопанство и над него. Ще бъдат извършени лабораторни анализи по биогени (амониев азот, нитритен азот), цианиди и метали (живак, мед, цинк, желязо и манган) във връзка с установяване на причината за измиране на рибата. Резултатите от изследванията ще бъдат оповестени на сайтовете на институциите.