Пламен Павлов: Снабдяването с газ на карловската болница бе спряно заради разпоредбата на кмета Кабаиванов Управителят на КарлвоГаз Пламен Павлов изпрати в редакцията информация относно работата на дружеството и защо се е наложило да бъде преустановено газоподаването в карловската болница преди два дни. Публикуваме без редакторска намеса:
"Като жители на гр.Карлово вие сте свидетели на безпроблемната работа на газоснабдителното предприятие КарловоГаз ООД от 2008-ма година. Преустановяването на газоподаването на Общинска болница "Доктор Киро Петров" се наложи, поради натрупаните задължения на заведението и разпоредбата на кмета Кабаиванов да не се погасяват задълженията. Ако се бяхте обърнали към газоснабдителното предприятие, щяхме да Ви информираме, че:
1. Общинска болница "Доктор Киро Петров" е със задължение по неплатен природен газ към 22.11.2018 год. в общ размер на 32 426,89 лева, от които 7 806,85 лева по приет и неплатен природен газ от декември 2017 год.
2. За да обезпечим нормалната работа на предприятието, поради наложен запор на сметката на КарловоГаз по обезпечително дело, което повече от два месеца оспорвахме в Благоевградския окръжен и Софийски апелативен съд, от месец септември предприехме обслужване на разплащанията с доставчиците и клиентите на предприятието, съгласно договор с фирма от енергиен клъстер Българска газова мрежа, чийто член е и КарловоГаз, а след отмяна на запора сметката отново е активна, видно от приложеното Определение на САС (приложено).
3. След като изискаме да се извърши плащане, директорът на болницата поиска удостоверение от обслужващата ни банка, че посочената във фактурите разплащателна сметка обслужва КарловоГаз ООД, но по лично указание на кмета плащане не беше извършено, а се формира обществено мнение, че КарловоГаз и управителя му са лошите хора, държащи пациентите и медицинския персонал на студено.
4. В 15.29 часа на 23.11.2018 год. директорът на Общинската болница предостави в КарловоГаз Погасителен план и извърши плащане по задължението от 2017 год. С писмо № Н-57/23.11.2018 год. бе приет Погасителния план, а със Заповед на управителя на КарловоГа ООД № 11-04/23.11.2018 год. бе възстановено газоснабдяването на обекта, прилагам погасителния план и писмо на общинска болница, писмото и заповедта на управителя на КарловоГаз ООД (приложени).
4. Безкрайно съм изненадат от невярното представяне на фактите, относно намеса на общинското ръководство, поради което отговорно Ви информирам:
В проведен телефонен разговор, в 11,54 часа, на 23.11.2018 год. председателят на ОбС Теодор Шойлеков, заяви, че не знае за задължения на Общинската болница и се изненада, а твърдението за намеса на компетентните органи и прокуратурата е дълбоко несъстоятелно, защото КарловоГаз е търговско дружество и закупува природния газ от обществения доставчик, в условията на пазарна икономика, а компетентните органи и прокуратурата се произнасят при констатирани закононарушения и при клевети.
Благодаря на медията за документиране на неверните твърдения, изнесени от председателя на Общинския съвет Шойлеков, който си служи с клевети, поради което Ви предлагам да осъществите журналистическо разследване на фактите за поисканите и представени документи, както и високо иновативния подход на председателя на общинския съвет да възложи нотариално заверен опис на внесените в деловодството на общинския съвет документи, предоставени на 01.11.2018 год. Интересно е защо след като документите са приети с входящ номер от деловодството на общинския съвет Председателят възлага на нотариус да документира Описа, една от хипотезите е, че Председателят няма доверие в своята деловодна служба, а другата е, че изпълнява поръка на трета страна, освен това интересно е кой заплаща на нотариуса за заверката на Описа, като и тук има две хипотези, ако нотариалната услуга се заплаща от общинския бюджет, защо се разходват обществени средства и не се заплатят примерно разходите за природния газ от предходната година, а другата хипотеза, ако нотариалната услуга е заплатена от третата страна, категорично това доказва възлагане от трета страна и ангажиране на председателя на общинския съвет за обслужване интересите на третата страна.
Същевременно благодарение на изготвения от нотариуса опис, от 3 страници, се доказва невярното твърдение за непредставените документи. Хипотезата, за твърдението на Председателя при наличието на това доказателство е или, че той не се е запознал с документите или не ги е разбрал, но и в двата случая имаме клеветническо твърдение от Председателя (в понеделник ще Ви предоставя придружителното писмо и нотариално заварения опис). Интересно е дали предоставените документи на КарловоГаз ООД се съхраняват в общинската администрация или са предоставени на възложителя на нотариалната услуга.
Изнесеното в дописката твърдение, че Георги Пилев е подал оставка като управител на КарловоГаз също е невярно, защото още веднъж искам да поясня, че КарловоГаз ООД е дружество регистрирано по Търговския закон, а не по Закона за местно самоуправление и местна администрация, от което произтича, че решенията на Общинския съвет се отнасят единствено за общински дружества, каквото не е КарловоГаз. Не е сериозно някой да подава оставка, след като не е встъпил в подобно качество. Прилагам решението на Окръжен съд Пловдив, от което е видно, че управител на КарловоГаз и на Си Ен Джи Марица е Пламен Павлов (приложено).
Моля, да коригирате изнесените в дописката неверни твърдения и да информирате вашите читатели и зрители за предоставената Ви информация и документи.
Запазвам възможността да Ви информирам, заедно с останалите медии на 26.11.2018 год. за обстоятелства, в които общинската администрация и общинския съвет необяснимо се ангажираха пред своите избиратели, които са потребители на предприятието.
Желая Ви успех и декларирам готовност да предоставя информация и документи, удостоверяващи всички мои твърдения."
Пламен Павлов, председател на "Си Ен Джи Марица"