Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, включително ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места, от НАП отправиха молба до Община Карлово за осигуряване възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права, да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и др. документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на съответните Общински администрации и/или кметства.


От НАП отправят молба да бъдат предприети действия за оказване на съдействие на жители на общината, които имат необходимост да подадат, с посредничеството на съответните Общински администрации и/или кметства, документи за актуализиране на здравноосигурителен статус, като експертите не се ангажират с оказване на съдействие, даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи.

В случай на необходимост, такава информация може да бъде получена от служители на НАП, чрез обаждане в офис или на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор за стационарни телефони и по стандартната тарифа на оператора при обаждане от мобилен телефон.

Ангажиментите, които ще възникнат за служителите на общинската администрация са: установяване самоличността на лицето направило волеизявлението (чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност); сканиране на представените документи и изпращането им по електронна поща в офиса на НАП, в чийто обхват попада съответната община/кметство. Електронните адреси и телефони за контакт с офисите на НАП са публикувани на Интернет страницата на агенцията - www.nap.bg.

След входиране и обработка на документите, служител на НАП ще върне информация за резултата от обработката им по електронната поща на общинската администрация или на конкретно лице (в зависимост от изразеното желание), за да може същата да бъде предоставена за сведение на лицето.