Община Сопот обявява търг на поземлен имот в местността "Бозалан"

Община Сопот обяви продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Сопот, който ще се проведе на 23.06.2021 в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на Община Сопот, ул. ”Ив. Вазов”№ 55, както следва:

1. ПИ с идентификатор 68080.398.291, находящ се в местност „Бозалан“ – землище на Сопот, с площ 258 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена – 1 420.00лв., цена на тръжната документация - 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 995.00 лв., час на търга – 11:00 часа.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Сопот, ет. 1 стая 3 от 21.05.2021 до 18.06.2021 в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.
Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 18.06.2021-ва, ет. 1 стая 3 в деловодството на Общината.
Депозитът за участие определен за всеки имот се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД и се счита за внесен, като основание за допускане до участие в търга, ако е постъпил в касата или по сметката на общината до 16:00 ч. на последния ден за подаване на тръжна документация.
Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 21.05.2021 до 18.06.2021-ва след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг, ще се проведе на 06.07.2021-ва при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 28.06.2021 до 02.07.2021 и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 02.07.2021-ва.

За справка: 03134/ 60-03.