Община Карлово актуализира идейния проект за подмяна на водопреводната мрежа на Баня Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, заместник-кметът Данка Люротва и кметът на Баня Стамен Гешев се срещнаха с областния управител на област Пловдив Йордан Иванов, по повод належащата подмяна на водопроводната мрежа на Баня. На срещата присъстваха и граждани на курортния град, които алармираха кмета на общината и областния управител за честите аварии, съобщиха от пресцентъра на Общината.


Решено бе да се актуализира съществуващия идеен проект за подмяна на водопроводната мрежа на Баня със средства от бюджета на Община Карлово. След това Общината, чрез Областна администрация ще кандидатства за финансиране в Министерство на регионалното развитие и благоустройстото.


Община Карлово използва всички възможности за финансиране на проекти във В и К сектора и подкрепя исканията на гражданите на курортния град за изграждане на нова В и К мрежа.

Значителна част от водопроводната мрежа на града е изградена през 1966 година. Тя е с обща дължина 20 387 м., а дължината на външните водопроводи е 3071 м.

Поради големия експлоатационен период, голям дял на тръбопроводите от азбестоциментови тръби, свързани с връзки „симплекс” и каучукови уплътнители вече са загубили еластичните си свойства.


През 2012 г. бе кандидатствано с проектно предложение “Водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на Баня и Розино, Община Карлово” за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж.“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г“. Проектното предложение предвиждаше цялостна подмяна на водопреносната мрежа на Баня и Розино, изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции на двете населени места.

От Общината посочиха, че за съжаление, от представените 197 прединвестиционни проучвания нито една Община в България не е получила финансиране по процедурата.


През 2016 г., Държавен фонд „Земеделие“ обяви прием на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Съгласно Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярката, е допустимо кандидатстване с проекти за „изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“, което автоматично изключи възможността за реконструкция на водопреносната мрежа на Баня по тази програма. Чрез проект по тази подмярка бяха реконструирани 26 км. от водопреносните системи на 9 други населени места.

През програмен период 2014 – 2020 г., възможностите на българските общини за кандидатстване с проекти във В и К сектора са силно ограничени. Тези възможности са предоставени на В и К дружествата.


През изминалите години, със средства от бюджета на Общината и съвместно с В и К – Пловдив, беше подменена водопроводната мрежа на ул. „Васил Левски, „Стара планина“, „Родопи“ и участък в курортната част на гр. Баня. През 2022 г. ще бъде подменен водопроводът на ул. „Ал. Стамболийски“ и голяма част от ул. „Карловска“.


През 2020 г. е създаден „Български В и К холдинг“ в изпълнение на стратегията за развитие на водния сектор с бюджет 1 млрд. лева. Основна задача на Холдинга е да осигури институционална, административна, регулаторна, финансова и експертна подкрепа на държавните В и К оператори и ресурс за изпълнение на значителни инвестиции в изграждане на съвременна водоснабдителна и канализационна инфраструктура, и постигане на висок стандарт на обслужване на клиентите. По този начин инвеститори за подмяна на водопроводна и канализационна мрежа са В и К дружествата.