Кметът на Брезово: Голяма част в писмото за училището в Свежен не отговаря на истината

След публикацията на писмо изпратено до Президента и всички държавни институции от жителите на Свежен относно училището в селото, с нашата редакция се свърза кметът на Община Брезово Христо Енков.


Публикуваме правото му на отговор без редакторска намеса:

" След публикацията в „Karlovopress” от 09.03.2021 год. във връзка с решение на Общински съвет гр. Брезово относно започване на процедура за промяна на предназначението на УПИ XII училище в с. Свежен е необходимо да направя следните пояснения.
Тъй като голяма част от изложеното не отговаря на истината, ще представя хронология на документите.

На 23.11.2020 год. – Вх.№ 26-00-696 – в администрацията на Община Брезово постъпва инвестиционно намерение „Намерението ми след закупуване на имота, е да пристъпя към укрепване и преустройство на сградата от настоящият и статус в учебен център с лекционни и конферентни зали и места за настаняване. Целта е да бъде възроден културният живот в населеното място.“

На 22.12.2020 год. със заявление с вх. № 26-00-770 на Община Брезово е поискано от вносителя на инвестиционното намерение да бъдат одобрени задания по чл. 125 от ЗУТ и скица – предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ относно обект „Проект – предложение за смяна на регулационното отреждане на УПИ XII – училище, кв. 14р по плана на с. Свежен, община Брезово“, като е посочена целта на инвестиционното предложение.

На 22.12.2020г., с протокол № 23, Общинският експертен съвет по устройство на територията при община Брезово приема представените: - техническото задание - скица предложение - да се спазят разпоредбите на чл.39 ал.3 от ЗУТ и след СЪГЛАСИЕ на Министерството на Образованието и Науката, съгласно чл.124 а ал.2 от ЗУТ да се предложи на кмета на Община Брезово да издаде разрешение за разработване на проект за изменение на ПУП на горният имот.

На 05.02.2021г., с писмо с изх. № 66-00-34 от същата дата, кметът на Община Брезово изпраща писмо към Регионалното управление на образованието – Пловдив, относно: - издаване на становище за промяна на предназначението на имота.
На 11.02.2021 год. писмо с изх. № АД-01-271 на РУО и вх. № 66-00-39 от същата дата на Община Брезово, РУО уведомява Общината, че съгласно указанията на Министерството на Образованието и Науката трябва да бъде представено и решение на Общинският съвет на Община Брезово.

На 12.02.2021 год. изх. № 08-00-153 кметът на община Брезово внася в общински съвет вх. № 43 от 12.02.2021 год. докладна записка с цел промяна предназначението на общински недвижим имот в с. Свежен УПИ XII училище.
На 12.02.2021 год. докладната записка е изпратена на поддържащата страницата на общината фирма за публичното й обявяване.
На 13.02.2021 год. същата е обявена публично.

На 25.02.2021г. Общинският съвет на Община Брезово приема предложения проект за решение а именно: - приема представеното проекто-предложение относно промяна предназначението на УПИ XII училище кв.14 р от действащият план на с. Свежен. - разрешава изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на част от кв.14р от плана на с. Свежен, при спазване разпоредбите на чл.39, ал.3 от ЗУТ и СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

От горе написаното се вижда, че училището в Свежен не е продадено и не са направени никакви последващи действия за неговата продажба. Това е фактологията и моля всички да се съобразяват с нея. Всички документи са архивирани в Община Брезово", призова кметът Христо Енков.