На среща на оперативното ръководство на здравната каса и председателя на Управителния съвет на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров са били обсъдени възможностите да се осигури адекватно, качествено, достъпно и навременно обслужване на здравноосигурените в по-малките общини по един от приоритетите на националната здравна политика – „Майчино и детско здравеопазване“, става ясно от прессъобщението на НЗОК. Двете страни са подписали съвместно Указание за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности (НРД за МД) за 2018 в частта „Болнична помощ“.
В Указанието се казва: „В случаите, при които лечебното заведение за болнична помощ (ЛЗ) е подало заявление за сключване на договор по НРД за МД за 2018 г. за КП №001 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“, №003 „Оперативни процедури за задържане на бременност“, №004 „Преждевременно прекъсване на бременността“ (№004.1 и №004.2) и №005 „Раждане“, ЛЗ е изпълнявало досега тези КП по НРД 2017 г. и притежава ІІ ниво на компетентност, но не може да осигури трима лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение (АИЛ) на пълен работен ден, договор може да се сключи по посочените КП, ако ЛЗ представи договори със специалисти по АИЛ, а именно поне едни специалист на пълен работен ден, останалите специалисти на ½ работен ден.“
Лечебното заведение следва да удостовери писмено пред районната здравноосигурителна каса в Пловдив, че с посочените от него специалисти и предоставените за тях графици гарантира непрекъснатост, своевременност и качество на оказаната медицинска помощ.