Планът за интегрирано развитие на Община Хисаря за периода 2021-2027-ма година е стратегически и много важен документ, съобщиха от ръководството на Общината. Той ще даде възможност за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на Общината през следващите седем години. Като стратегически документ, обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората Общината.
Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината.
Мнения, предложения за промени и допълнения на проекта на плана може да се подават на е-мейл: [email protected] или в Центъра за информация и услуги на Община Хисаря в срок до 30-ти април включително.