Общините Карлово и Хисаря са сред бенефициерите в Пловдив област усвоили най-много средства по Програмата за развитие на селските райони през 2020-та година, съобщи в.Марица. Най-много спечелили проекти по данни на Държавен фонд "Земеделие" е Община Карлово - 5 240 468.34 лева, след това се нарежда Община Хисаря 4 715 083 лева, Община Калояново - 2 836 091.21 лева и Община Първомай - 2 686 596.30 лева.

И четирите са спечелили проекти по две подмерки 7.2 -„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, и 7.6 - „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“.