Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда са проверили сигнали за замърсяване на води от три розоварни.

При проверката на дестилерията в Старосел е било установено, че водата в р. Кошовица е видимо замърсена. Дружеството все още няма издадено разрешително за заустване от БДИБР, а в момента е тествало съоръженията си на
основание заповед за 72-часови проби. При проверката е бил направен обстоен преглед на целия производствен процес, като същият е описан от суровината (розов цвят), през изваряването и дестилацията до изхвърлянето на отпадъчните води в изградената
лагуна.

При огледа е било констатирано още, че река Кошовица, която се влива в река Пясъчник непосредствено до село Старосел е оцветена в тъмночервен до черен цвят. Експертите са взели водни проби от яз. Пясъчник, за който е
бил получен сигнал за наличие на умряла риба, това бе съобщено от пресцентъра на РИОСВ Пловдив. От посочиха, че обследването на река Пясъчник и Кошовица е продължило с вземането на водни проби от три места: река Кошовица от точката на заустване на ПСОВ – дестилерия Старосел, преди и след точката на заустване. Пробите ще бъдат изследвани лабораторно по показателите разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.

Късно снощи РИОСВ-Пловдив е издала 2 предписания на дружеството: да се предприемат незабавни действия за преустановяване на заустването на отпадъчни води в р. Кошовица до получаване на разрешително за заустване от БД и въвеждане на
обекта в експлоатация, като мярката влиза в сила веднага и да се осигури възможност за пломбиране на пуска на помпата към резервоара за събиране на производствени отпадъчни води след улавяне на розовия цвят, като срокът за второто предписание е 26
май.

Днес е бил получен сигнал за повторно замърсяване на реката от розоварната в с. Старосел. Извършена е била поредна проверка на обекта. РИОСВ – Пловдив е издала заповед за ограничаване на производствената дейност на дестилерията
чрез принудителното извеждане от експлоатация на помпената станция към бетоновия резервоар за отпадъчни води, като я запечата. "По този начин ще бъде премахната всякаква възможност за заустване в реката. При връчването на заповедта и
запечатването на помпената станция имаше и представител на Областна администрация – Пловдив", посочиха от пресцентъра на регионалната екоинспекция.

Втората проверена дестилерия за розов цвят е била в района на с. Зелениково. Там е било установено, че в дестилерията в селото се извършва дейност по преработка на розов цвят, като част от производствения отпадък, състоящ се от розови
джибри се изпуска в река Розовецка. От реката са били взети водни проби, от точката на нерегламетираното заустване, преди и след него. Същите ще бъдат лабораторно изследвани по показателите разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК, ХПК,
азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, растителни масла.

Третият сигнал, който се проверява е за замърсяване на река Стряма от розоварната в село Черноземен.
При полевите измерване на показателите на водата се установило понижени стойности на разтворен кислород след заустванията на отпадъчните води в реките. Във връзка със сигналите за замърсяване на реките Пясъчник, Розовецка и Стряма в замърсените участъци на реките ще бъде проведен хидробиологичен мониторинг, за да се установи състоянието на водните тела, а резултатите от анализа ще бъдат оповестени на сайта на басейновата дирекция.