Свободни работни места в община Хисаря

Началник горско технически участък” на Общинско Предприятие:


„Началник горско технически участък” на Общинско Предприятие „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

Основна целна дейността: ръководи и участва в проучването, прогнозирането и осъществяването на дейностите по семесъбиране, разсадниково производство, горска семепроизводствена база, залесяване, стопанисване и охрана на горите в поверения му ГСУ; организира и участва в изготвянето на проектно–сметната документация за участъка, както и в проекто–разчета по приходната му част, изготвя проекто–комплектовката и окончателната комплектовка за участъка; извършва маркиране, сортиментиране и комплектоване на лесосечния фонд, изготвя сортиментна ведомост и карнет опис; извършва приемане и освидетелстване на сечищата след приключване на сечта и извоза в определените насаждения; контролира, приема и отговаря за количеството и качеството на извършената работа по ЛКМ, подписва и отговаря за верността на първичните документи; организира и контролира инвентаризацията на горските култури в ГСУ; извършва лесопатологично обследване на горите за болести, вредители и др. повреди, контролира и отговаря за защитата на горския фонд от насекоми и гъбни вредители; проверява сигналните листове представени от горските надзиратели и отчита изпълнението на лесозащитните мероприятия;

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на Закона за горите:

Образование – магистър- техник лесовъд по горско и ловно стопанство;

Правоспособност – изкаран лиценз по чл. 235 от Закона за горите;

Професионален опит – минимум 1 /една/ година

Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft Excell, и Internet.

да притежава контролна горска марка.

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография;

Документ за самоличност /копие/;

Документи за завършена степен и специалност, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;

Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;

Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

Максимален размер на основната месечна заплата е 950,00 лева .

Забележка:

При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.

Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

Телефон за справки: 0887253362 – гл. специалист „Човешки ресурси”„Лесничей” на Общинско Предприятие:

За заемане на длъжността „Лесничей” на Общинско Предприятие „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

Основна целна дейността: участва в проучването, прогнозирането и осъществяването на дейностите по семесъбиране, разсадниково производство, горска семепроизводствена база, залесяване, стопанисване и опазване на горските територии; участва в изготвянето на проектно–сметната документация, както и в проекто–разчета по приходната му част; участва в подготовката на документацията за предоставяне на дейностите и ползванията в горите; участва в планирането на мероприятия по ловностопанската дейност и ползването на недървесни горски продукти; извършва маркиране, сортиментиране и комплектоване на лесосечния фонд, изготвя сортиментна ведомост и карнет опис; извършва лесопатoлогично обследване на горите за болести, вредители и др. повреди, контролира и отговаря за защитата на горските територии от насекоми и гъбни вредители, проверява сигнални листове представени от горските стражари и отчита изпълнението на лесозащитните мероприятия;

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на Закона за горите:

Образование – магистър – техник лесовъд по горско и ловно стопанство;”;

Правоспособност – изкаран лиценз по чл. 235 от Закона за горите;

да притежава контролна горска марка.

Професионален опит – минимум 1 /една/ година;

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография;

Документ за самоличност /копие/;

Документи за завършена степен и специалност, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;

Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;

Документ, удостоверяващ вписване в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, съобразно изискванията на чл. 181, ал. 5 от Закона за горите;

Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

Максимален размер на основната месечна заплата е 950,00 лева .

Забележка:

При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.

Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

Телефон за справки: 0887253362 – гл. специалист „Човешки ресурси”


Счетоводител” на Общинско Предприятие

За заемане на длъжността „Счетоводител” на Общинско Предприятие „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

Основна целна дейността: Приема, обработва и проверява първичните финансово – счетоводни документи; своевременно осчетоводява първичните финансово – счетоводни документи по съответните синтетични и аналитични сметки, за които отговаря; съставлява извлечения и оборотна ведомост от счетоводните сметки; участва в изготвянето на счетоводни справки необходими при разработването на отчети за съответното тримесечие на стопанството и годишното приключване; участва в изготвянето на справки за статистическите отчети; участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица; изготвя счетоводни справки и ксерокопия на документи, необходими на работниците и служителите; обработва описите на горските стражари, за събираните такси от дървесина на корен на физически лица, такси за вършина и недървесни горски продукти.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Образование –образование с образователно- квалификационна степен „бакалавър”;

Професионален опит – минимум 1 /една/ година;

Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft Excell, и Internet.

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография;

Документ за самоличност /копие/;

Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;

Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;

Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

Максимален размер на основната месечна заплата е 950,00 лева .

Забележка:

При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.

Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

Телефон за справки: 0887253362 – гл. специалист „Човешки ресурси”


Технически ръководител на обект-горски стражар” на Общинско Предприятие

За заемане на длъжността „Технически ръководител на обект-горски стражар” на Общинско Предприятие „Общинско горско стопанство – Хисаря” гр. Хисаря

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

Основна целна дейността: Следи за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти; Проверява всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите; спира превозни средства, които превозват дървесни и недървесни горски продукти, за проверка на техния произход; има правомощия по чл. 190, ал. 2, т. 1 – 8 и 12 и извън поверената му за опазване горска територия в района на дейност на стопанството; да съставя актове за констатирани нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания; да участва в маркирането на лесосечния фонд в поверения му участък;

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, съобразно разпоредбите на Закона за горите:

Образование – средно лесовъдско образование по специалностите “горско и ловно стопанство”, “горско стопанство и дърводобив”, “помощник лесовъд”, “горско стопанство”, “горско и ловно стопанство и дърводобив” или по други приравнени към тях от Министерство на образованието и науката специалности, притежаващи минимум втора квалификационна степен.

Правоспособност – да притежава контролна горска марка;

Професионален опит – минимум 1 /една/ година,

Компютърна грамотност – Microsoft Office, Microsoft Excell, и Internet.

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография;

Документ за самоличност /копие/;

Документи за завършена степен и специалност, както и документи за допълнителна квалификация и др., ако има такива /копие/;

Трудова и/или служебна книжка, удостоверяващ трудов стаж и професионален опит /копие/;

Копия на други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

Максимален размер на основната месечна заплата е 850,00 лева .

Забележка:

При формирането на основната месечна заплата се взема в предвид и професионалния опит.

Копията на представените документи следва да са ясни, четливи и заверени от кандидата.

Телефон за справки: 0887253362 – гл. специалист „Човешки ресурси”