Извънредни новини

Община Карлово представи на пресконференция три ключови паметници на културата  “Куршум джамия“, Пристройка Патева къща и „Павурджиевата къща“ 

Те бяха реставрирани и консервирани по проект на ОП „Региони в растеж” 

Община Карлово приключи изпълнението на проект № BG16RFOP001-6.002-0011-C03 „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с финансов инструмент от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. 

Общата стойност на проекта е 7 138 395,60 лв, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 863 855,01 лв са финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като 4 984 276,76 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, и национално съфинансиране в размер на 879 578,25 лв. Проекта се финансира и с финансов инструмент в размер на 1 274 540,59 лв. от ДЗДД „Фонд за устойчиви градове “. Това стана ясно на заключителна пресконференция в зала “Васил Караиванов” на Община Карлово.

Основната цел на проекта е развитие и утвърждаване на конкурентноспособни туристически атракции на територията на Община Карлово и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти.

По проекта бяха  изпълнени основни строително-монтажни и консервационно-реставрацинонни дейности на три ключови паметници на културата  „Куршум джамия“, Пристройка Патева къща в Карлово и „Павурджиевата къща“ в  Клисура.

Същевременно с това, обновените туристически обекти са обогатени с оборудване и
обзавеждане, което прави експозициите атрактивни и интересни.

Осъществени са мерки за популяризиране на интегрирания туристически продукт на
Община Карлово.

С усилията си за диверсификация на туристическия продукт чрез реализиране на настоящия проект, Община Карлово създава тенденция в опазването и популяризирането на паметниците на културата на нейната територия.

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-6.002-0011-C3 „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

Не пропускай

Продължава кампанията за набиране на средства за ремонт на НЧ “Христо Ботев” Калофер

Предстои третият благотворителен базар В града на гениалния поет и революционер Христо Ботев, за трети …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *