Министерство на околната среда и водите обяви четири вековни дървета
в община Карлово за защитени

По инициатива на община Карлово и предложение на кметство Бегунци, министърът на околната среда и водите обяви със заповед четири вековни дървета за защитени. Дърветата са от вида благун (Quercus frainetto), на възраст 110 години и се намират в землището на с. Бегунци. Характеризират се с красива корона и забележителни форми и размери. Дърветата ще бъдат вписани в регистрите на Закона за биологичното разнообразие, а попадайки под закрила на закона се забранява тяхното изкореняване, отсичане, кастрене, чупене на клони, нараняване на стеблото и други действия. Община Карлово продължава да полага грижи за опазване на природата
и биологичното разнообразие намиращо се на нейна територия. Вековните дървета в Бегунци ще бъдат обозначени с табела, каквото е изискването на закона.

Не пропускай

Кметът на Карлово предлага НСОРБ да внесе промяна в законодателството за безконтролното пашуване на животни

Какъв е резултата от проверката на Агенцията по безопасност на храните в Богдан? След излъчени репортаж …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *