ВМЗ набира оферти за изпълнител на ремонтни дейности 

Срокът е до 7-ми февруари

ВМЗ Сопот набира оферти за избор на изпълнител за ремонтно-възстановителни работи на сграда с идентификатор 68080.504.22.92 собственост на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.

1. Информация относно заданието:

      Извършване на ремонтно-възстановителни работи на сграда , съгласно изготвено задание за оферта,  което  включва:

–   Демонтаж на покривното покритие, стенното ограждане и металните врати.

–   Цялостно почистване чрез пясъкоструене на всички корозирали стоманени повърхности.

–   Грундиране и боядисване с блажна боя на конструкцията.

–   Преглед и притягане на всички болтови съединения.

–   Демонтаж на всички столчета под ригелите, фрезоване на опорния ръб към планките на ригелите и монтирането им на колоните с цел осигуряване подпирането на ригела, като се осигури катет на заваръчния шеф минимум 12 мм

–   Презаваряване на заваръчните шевове при преминаващата планка „ригел-колона“ за достигане катет на шева минимум 12 мм.

Информацията за сградата ще бъде предоставена в заданието за оферта.

2.Време и място за извършване на огледа:

Сградата се намира на площадка  на „ВМЗ“ ЕАД гр. Сопот.

Огледите ще се извършват в периода 24.01.2023г – 01.02.2023г по предварителна заявка на кандидата.

Заявките за оглед се пускат на имейл [email protected] и [email protected], като се даде информация за хората /Имена, ЕГН/, марка и номер на автомобила.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група;

3.2. Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие  на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група;

3.3. Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.4. Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката;

3.5. Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.6. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект;

3.7. Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката;

     3.8.  Предимство ще бъде притежаването на сертификат ISO 3834-2 / ЕN 1090-2 за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали и изпълнение на стоманени конструкции;

4. Изисквания към офертите:

        4.1. Срок на валидност,

         4.2.Техническо предложение, включващо КСС за всяка от дейностите, предвидени в офертата,

        4.3. Срок за изпълнение,

5.   Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи,

–   Документите, определени според изискванията по т. 3;

–   Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед;

–   Декларация за конфиденциалност;

6.   Критерий за оценка и избор на победител:

–   Предложена цена – 60% от тежестта на оценката,

–   Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката,

–   Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката.

7.   Срок за подаване на документи

    Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 07.02.2023 г.

За допълнителна информация може да позвъните на тел.: 0885 694 951.

Не пропускай

Тихомир Иванчев от Баня е сред заподозрените за шпионаж в полза на Русия

Той е на 38 години Великобритания съобщи, че има още един българин, който е обвинен …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *