Извънредни новини

ВМЗ набира оферти за избор на изпълнител за изграждане на мълниезащитна инсталация на производствена сграда

Инсталацията  ще се изгражда  по изготвен проект 

1. Информация относно заданието

1. 1.  Доставка и монтаж на материали за изграждане на част от мълниезащитна  инсталация по предоставен  от  „ВМЗ“ЕАД  проект, част EЛ  и задание за оферта, което включва:

–        демонтаж на стара и монтаж на нова мачта М1;

–        боядисване на съществуваща корозирала мачта М2;

–        изграждане на нов заземителен контур, свързващ   двете  мачтите М1 и М2

1. 2.  Проектиране на мълниеприемна мачта – метална конструкция и фундамент  по част СК и МК от  Изпълнителя .

1. 3.  При приемането на обекта да бъде предоставена проектната документация по част МК и СК  и  протокол  за контрол на съпротивлението на мълниезащитни заземителни уредби от лицензирана лаборатория.

2.Време и място за извършване на огледа

Цеха се намира на площадка Иганово на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. 

Огледите ще се извършват в периода 11.01.2023г-23.01.2023г по предварителна заявка на кандидата.

Заявките за оглед се пускат на имейл [email protected] и [email protected], като се даде информация за хората /Имена, ЕГН/, марка и номер на автомобила.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група;

3.2. Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие  на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група;

3.3. Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.4. Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката;

3.5. Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.6. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект;

3.7. Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

4. Изисквания към офертите:

    4.1. Срок на валидност,

     4.2.Техническо предложение, включващо КСС за всяка от дейностите, предвидени в офертата,

5.   Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи,

–      Документите, определени според изискванията по т. 3;

–      Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед;

–      Декларация за конфиденциалност;

6.   Критерий за оценка и избор на победител:

–      Предложена цена – 60% от тежестта на оценката,

–      Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката,

–      Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката.

7.   Срок за подаване на документи

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 27.01.2023 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти,тел.: 0885694951 и 0884268214.

Не пропускай

В Хисаря започва раздаването на хранителни пакети за хора в нужда

Кампанията започва от утре От утре в помещението на “Артмания” на стадион “Крепост” започва раздаването …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *