ВМЗ набира оферти за избор на изпълнител за изграждане на мълниезащитна инсталация на производствена сграда

Инсталацията  ще се изгражда  по изготвен проект 

1. Информация относно заданието

1. 1.  Доставка и монтаж на материали за изграждане на част от мълниезащитна  инсталация по предоставен  от  „ВМЗ“ЕАД  проект, част EЛ  и задание за оферта, което включва:

–        демонтаж на стара и монтаж на нова мачта М1;

–        боядисване на съществуваща корозирала мачта М2;

–        изграждане на нов заземителен контур, свързващ   двете  мачтите М1 и М2

1. 2.  Проектиране на мълниеприемна мачта – метална конструкция и фундамент  по част СК и МК от  Изпълнителя .

1. 3.  При приемането на обекта да бъде предоставена проектната документация по част МК и СК  и  протокол  за контрол на съпротивлението на мълниезащитни заземителни уредби от лицензирана лаборатория.

2.Време и място за извършване на огледа

Цеха се намира на площадка Иганово на ВМЗ ЕАД гр. Сопот. 

Огледите ще се извършват в периода 11.01.2023г-23.01.2023г по предварителна заявка на кандидата.

Заявките за оглед се пускат на имейл [email protected] и [email protected], като се даде информация за хората /Имена, ЕГН/, марка и номер на автомобила.

3. Изисквания към кандидатите:

3.1. Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група;

3.2. Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие  на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група;

3.3. Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.4. Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката;

3.5. Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата;

3.6. Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект;

3.7. Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

4. Изисквания към офертите:

    4.1. Срок на валидност,

     4.2.Техническо предложение, включващо КСС за всяка от дейностите, предвидени в офертата,

5.   Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи,

–      Документите, определени според изискванията по т. 3;

–      Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед;

–      Декларация за конфиденциалност;

6.   Критерий за оценка и избор на победител:

–      Предложена цена – 60% от тежестта на оценката,

–      Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката,

–      Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката.

7.   Срок за подаване на документи

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 27.01.2023 г.

За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти,тел.: 0885694951 и 0884268214.

Не пропускай

Полицията ще следи речните нива и ще пази от посегателства къщите в Богдан и Каравелово

 Органите на реда ще реагират при сигнали на хората В изпълнение на заповедта за частично …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *