Извънредни новини

ВМЗ Сопот набира оферти за избор на изпълнител за проектиране и изграждане на складови помещения

Проектирането трябва да бъде по технически задания

Складовете са 6 /шест/ броя от сглобяема метална конструкция със стени и
покрив от ламарина. За всеки склад има отделно задание с размери и ситуация, които ще бъдат предоставени на кандидата при огледа.

Складовете са ситуирани на основна площадка на „ВМЗ“ЕАД Сопот. Огледите ще се извършват в периода 10.02 – 21.02.2023 по предварителна заявка
на кандидата.

Заявките за оглед се пускат на имейл [email protected] и [email protected], като се даде информация за хората /ЕГН/, марка и номер на автомобила. До оглед ще бъдат допуснати фирми притежаващи удостоверение по т. 3.1, което да бъде представено в имейла със заявката.

 1. Изисквания към кандидатите:

– Да притежават валидно удостоверение от Камарата на строителите в
България за вписване в Централния професионален регистър на строителя, за строежи първа група /кандидатите да притежават валидно удостоверение за всички категории от първа до пета категория/

– Да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди,
причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи първа група

– Да прилагат система за управление на качество ISO 9001 или еквивалентна
система за управление на качеството, с обхват строителство и/или ремонт, и/или
реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата

– Да са изпълнявали през последните пет години, считано от датата на
подаване на офертата, дейности (най-малко три) с предмет и/или обем (по застроена площ), идентични или сходни с предмета на поръчката

– Да притежава валиден сертификат по стандарт OHSAS 18001 или
еквивалентна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, с обхват с обхват строителство и/или ремонт, и/или реконструкция на сгради, издадени на името на кандидата

– Да отговарят на изискванията за работа в стратегически обект

– Да разполагат с персонал и с ръководен състав с определена професионална
компетентност за изпълнение на поръчката

– Предимство ще бъде притежаването на сертификат ISO 3834-2 / ЕN 1090-2
за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали и изпълнение на стоманени конструкции

2. Изискване към офертите:

–  Срок на валидност

– Техническо предложение, включващо КСС за всяка от дейностите,
предвидени в офертите

– Срок за изпълнение

3. Необходимите документи, които всеки кандидат следва да представи:

– Документите, определени според изискванията по т. 3
– Декларация за запознаване с документите и за извършен оглед
– Декларация за конфиденциалност

4. Критерий за оценка и избор на победител:

– Предложена цена – 60% от тежестта на оценката
– Опит на кандидата – 20% от тежестта на оценката
– Срок на изпълнение – 20% от тежестта на оценката

5. Срок за подаване на документи:

– Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените
по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: „ВАЗОВСКИ
МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот – 4330, ул. „Иван Вазов” № 1.
Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 27.02.2023 г.

Не пропускай

Успешна благотворителна кампания за подпомагане на читалището в Калофер

Близо 7100 лева бяха събрани от третия  благотворителен базар В Калофер се проведе благотворителен базар …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *